kiinteistö sähköverkkoon

Jos tarvitset sähköliittymän, ole hyvissä ajoin yhteydessä Tunturiverkko Oy:n suunnittelijaan, Harri Tanhuaan. Suunnittelija tarvitsee suunnittelun pohjaksi kiinteistön tarvittavan tehon tai sulakekoon ja asemakaavakartan, tiedon liittymän käyttötarkoituksesta ja suunnitellun liittymisjohdon reitin sekä tiedot laajennusvarauksista. Tämän jälkeen suunnittelija tekee liittymätarjouksen. Jos tarjous hyväksytään, seuraavaksi laaditaan liittyjän ja Tunturiverkko Oy:n välille liittymäsopimus ja liittymämaksu tulee maksettavaksesi. Liittymän rakentaminen käynnistyy, kun liittymämaksu on maksettu. Rakentaminen kevään ja kesän aikaan voi työtilanteesta ja liittymäpaikasta riippuen kestää pisimmillään noin 8–12 viikkoa, sillä liittymän rakentaminen voi edellyttää uuden muuntamon rakentamista tai neuvottelua johtoreitistä alueen maanomistajien kanssa. Omakotitalo- ja vapaa-ajankohteissa rakentamisaika on tyypillisesti lyhempi, sillä uudet liittymät rakennetaan sitä mukaa kun ne saadaan työn alle. Omakotitalo- ja vapaa-ajankohteilla yleisin sulakekoko on 3x25A ja kohteiden sähkösuunnittelu kannattaa teettää alan ammattilaisella. Pääsulakekoon mitoitusvastuu on liittyjällä ja Tunturiverkko määrittää tarvittavan liittymiskaapelin poikkipinnan.

Samaan aikaan liittyjä voi käynnistää sähköasennukset omalla tontillaan. Sähköasennuksia saa tehdä vain sähköpätevyyden omaavat urakoitsijat. Urakoitsijat voit tarkastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sivustolta osoitteesta: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/  ja valitsemalla ”Sähköasennustyöt ja sähkölaitekorjaus (A)”.

Mikäli liittyjä tai liittyjän urakoitsija tarvitsee rakentamisen ajaksi työmaasähkökeskuksen, keskuksen voi tilata esimerkiksi Ellappi Oy:ltä.

Sähköliittymän tilaaminen vaiheittainen:

Sähköliittymä tilataan Tunturiverkon suunnittelijalta, Harri Tanhualta (harri.tanhua(@)inergia.fi). Myös Inergian asiakaspalvelu auttaa liittymän tilauksessa, erityisesti loma-aikoina (asiakaspalvelu(@)inergia.fi).

Huomatkaa, että sähköliittymän toimitusaika on noin kahdeksan (8) viikkoa.
Liittymä tilataan täyttämällä hakemuslomake sähköverkkoon liittymiseksi.
Lomake löytyy alla olevasta linkistä >>

Täytetty lomake toimitetaan sähköverkkosuunnittelija Harri Tanhualle tai
Inergian asiakaspalveluun joko sähköpostitse, postittamalla tai tuomalla tulostettu lomake Inergia Oy:n toimitalolle.

Kun sopimukset saapuvat postissa, allekirjoittakaa ja lähettäkää sopimukset
takaisin mukana tulevalla palautuskuorella. Tämän jälkeen teille lähetetään
lasku ja teidän kappaleenne lopullisista allekirjoitetuista sopimuksista.

Ennen sähkön kytkemistä, sähkönmyyntisopimus täytyy olla tehtynä vapaavalintaisen sähkönmyyjän kanssa.

Jos tarvitsette työmaasähköä, ottakaa yhteyttä omaan urakoitsijaanne.

Valitsemanne urakoitsija asentaa kaapelin keskukseen ja asentaa maadoitukset. Liittymiskaapeli ja keskus kuuluvat asiakkaan hankittaviksi.

Varmistakaa aina Tunturiverkon suunnittelijalta, missä kaapelinne liittymispiste alueellanne sijaitsee turhan työn ja väärään paikkaan yhdistämisen
välttämiseksi.

Muistakaa myös, että:
• Maakaapeli-alueella kaapeli kaivetaan joko tontin rajalle tai jakokaapille.
• Ilmajohto-alueella kaapeli naulataan tolppaan asti.

Kun urakoitsija on asentanut kaapelin ja keskuksen, ja kaapeli on valmiina kytkettäväksi jakeluverkkoon, urakoitsija tilaa mittaroinnin yleistietolomakkeella.

>> Lomake >>

Huomatkaa, että lomake tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen toivottua liittämispäivää. Lomake palautetaan mittausasiatuntija Arto Tuomelalle (arto.tuomela (@) inergia.fi) ja loma-aikoina asiakaspalvelun sähköpostiin
(asiakaspalvelu (@) inergia.fi).

Kun sopimukset on allekirjoitettu, sähköverkkosopimus ja sähkömyyntisopimus tehty ja lasku on maksettu, Tunturiverkko tulee asentamaan sähkömittarin ja liittää kaapelin jakeluverkkoon.

Tunturiverkko Oy:n toimenkuva sähköliittymän toimittamisessa
• Liittymisoikeuden myyminen
• Laskun ja sopimuksien allekirjoitettavaksi toimittaminen
• Kaapelin jakeluverkkoon kytkeminen ja mittarin asentaminen

Tunturiverkko Oy:n toimenkuvaan eivät sen sijaan kuulu seuraavat:
• Kaapelin asentaminen keskukseen
• Kaapelin asentaminen maahan
• Kaapelin naulaaminen tolppaan
• Maadoituksien asentaminen
• Potentiaalintasauskiskon asentaminen
• Työmaa-aikaisen sähkökeskuksen vuokraaminen
• Yleistietolomakkeen täyttäminen

Edellä mainitut asiat eivät kuulu Tunturiverkko Oy:n toimenkuvaan, koska
• Asiakkaalla on oikeus valita oma sähköurakoitsijansa
• Urakoitsija tekee edellä mainitut työt ja ottaa myös vastuun sähköasennuksista
• Täyttämällä yleistietolomakkeen, urakoitsija vakuuttaa, että asennukset on asentanut urakointioikeudet omaava ammattilainen

Viereisestä linkkipainikkeesta pääset tekemään sähköliittymän hintatiedustelun. Sivustolla haetaan ensin kohteen katuosoite tai valitaan paikka kartalta, minkä jälkeen valitaan liittymän pääsulakekoko. Tämän jälkeen järjestelmä laskee liittymälle hinta-arvion.

Huomaathan, että liittymän lopullinen hinta voi poiketa esitetystä arviosta. Lopullisen hinnan saat tekemällä liittymälle tarjouspyynnön hinta-arvion alle avautuvalla lomakkeella.

Kun liittyjän kohteen sähköasennukset ovat valmiit, liittyjän sähköurakoitsija toimittaa   yleistietolomakkeen Tunturiverkko Oy:n Arto Tuomelalle kaksi viikkoa ennen toivottua liittämispäivää. Yleistietolomakkeella sähköurakoitsija vakuuttaa, että liittyjän laitteet voidaan kytkeä turvallisesti sähköverkkoon. Samalla sähköurakoitsijan on tehtävä kaikille asentamilleen laitteistoille käyttöönottotarkastus ja annettava liittyjälle tarkastuspöytäkirja. Tämän jälkeen vastuu sähkölaitteistosta siirtyy liittyjälle.

Liittämisen yhteydessä Tunturiverkko Oy veloittaa PALVELUHINNASTO 17.05.2019 mukaisen kaukoluettavan energiamittarin mittarointimaksun. Mittari on sijoitettava ulos tai erilliseen tilaan, johon verkonhaltijalla on esteetön pääsy. Energiamittauksen myötä käynnistyy myös sähkön siirto sekä myynti. Sähkön siirtosopimus tehdään asiakaspalvelussamme ja myyntisopimuksen voi kilpailuttaa osoitteessa http://www.sahkonhinta.fi/ . Kummankin sopimuksen tulee olla voimassa sähkönjakelua varten.

Pääsulakkeen ollessa suurempi kuin 63 A käytetään epäsuoraa mittausta. Virtamuuntajien tarkkuusluokan tulee olla 0,2S. Virtamuuntajat tulee asentaa myös siten, että arvokilvet ovat luettavissa laitteiston ollessa käytössä. Virtamuuntajia kytkettäessä on huomioitava oikea tehon suunta. Mittauksessa tarvittavat virta- ja jännitemuuntajat hankkii aina liittyjä ja tai liittyjän sähköurakoitsija.

Tarvittaessa Tunturiverkolta on varmistettava etukäteen, että verkkoon liitettävät laitteet eivät aiheuta häiriötä muille sähkön käyttäjille.

Paritaloja isommille kohteille on lisäksi tehtävä varmennustarkastus, jonka tekee valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu tarkastuslaitos. Varmennustarkastus on tehtävä ennen sähkölaitteiston ottamista varsinaiseen käyttötarkoitukseensa tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta. Varmennustarkastuksen tekijän on laadittava liittyjän käyttöön tarkastustodistus ja kiinnitettävä pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra. Liittyjän on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta.

Kiinteistön myynnin tai luovutuksen yhteydessä liittymä ei siirry uudelle omistajalle automaattisesti, vaan siitä tulee olla maininta kauppakirjassa. Liittymän siirtoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä joko toimistollamme tai asiakaspalveluumme numerossa 016 663 200.

Pin It on Pinterest

Share This