Sähkö muodostuu kahdesta eri hyödykkeestä, siirtopalvelusta ja sähköenergiasta. Arvolisävero sisältyy molempiin hyödykkeisiin, mutta sähkövero laskutetaan siirtolaskussa. Siirtopalvelu on paikallisen jakeluverkonhaltijan yksinoikeus, eli asiakas ei voi ostaa siirtopalvelua muualta kuin paikalliselta jakeluverkonhaltijalta. Sähköenergian osuuden voi siis kilpailuttaa.

Siirtopalvelu muodostuu sähkön siirrosta, sähkön kulutuksen mittauksesta ja taseselvityksestä. Sähkön siirto tarkoittaa sähkön tuomista sähköverkon kautta kuluttajalle. Taseselvityksellä tarkoitetaan eri sähkönmyyjien myymän sähköenergian määrän selvittämistä. Siirtopalvelun hinnasta käytetään myös nimitystä siirtohinta. Siirtohintaan vaikuttavat sähkön siirtoon käytettävän sähköverkon pääoma-, käyttö- ja ylläpitokustannukset. Energiamarkkinavirasto valvoo sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta.

Sähköenergian hinnasta käytetään myös nimitystä myyntihinta. Sähköenergian hinnoittelu on vapaata. Sähkönmyyjä voi käyttää hinnoittelussaan haluamaansa hintarakennetta ja -tasoa. Sähkön käyttäjä valitsee eri yhtiöiden hintatarjouksista itselleen parhaiten sopivan. Sähköenergian hintaan vaikuttavat sähkön tuotantoon käytettävien polttoaineiden hinnat, kuten kivihiilen ja maakaasun hinta. Myös päästöoikeuksien hinta sekä sähkön kysynnän määrä vaikuttavat sähköenergian hintaan.

Pohjoismaissa myös vesitilanne vaikuttaa sähköenergian hintaan. Sähköstä maksetaan sähkön valmisteveroina sähköveroa ja huoltovarmuusmaksua. Sähköverot maksetaan kulutetun energiamäärän mukaan siirtopalvelun yhteydessä. Arvonlisävero maksetaan sähköenergiasta, siirtopalvelusta ja sähköveroista. Sekä sähköenergian että siirtopalvelun hinnat eli tariffit muodostuvat tavallisesti kahdesta osatekijästä: kiinteästä perusmaksusta (esimerkiksi euroa/kk) ja kulutetun energiamäärän mukaan määräytyvästä kulutusmaksusta (esim. senttiä/kWh).

Eri yhtiöillä osatekijöiden välinen painotus voi vaihdella ja joillakin sähköyhtiöillä voi tariffeista jokin maksu puuttua. Sekä siirtopalvelulle että sähköenergialle on olemassa yleis-, aika- ja tehotariffeja. Tehotariffit soveltuvat parhaiten vain yritysten tai muiden suurempien asiakkaiden laskutukseen. Tariffit ovat vapaavalintaisia, eli asiakas voi valita tariffeista haluamansa. Lisäksi siirtopalvelulle ja sähköenergialle voi valita toisistaan riippumatta rakenteeltaan erilaiset tariffit.

Lue lisää aiheesta Energiateollisuuden sivuilta.

Pin It on Pinterest

Share This