Keväällä 2021 valmistunut selvitys Inergia -konsernin hiilijalanjäljestä vuosina 2018–2020 sisälsi ennusteen vuodesta 2021. Uunituoreet tulokset vuoden 2021 hiilijalanjäljestä paljastavat, että vihreään sähköön siirtyminen ja biomassan lisääminen kaukolämmöntuotannossa vähensivät CO2e-päästöjä merkittävästi.

”Selvityksessä huomioitiin ostosähkön (Scope 2) lisäksi koko konsernin tuotannon suorat päästöt (Scope 1): Kirakan vesivoimalaitoksen sähköntuotanto, varavoimageneraattorilla tuotettu sähkö, lietekompostoinnin metaani ja dityppioksidipäästöt, kaukolämmöntuotannon fossiiliset polttoaineet, kulkuneuvojen (autot, kevytkuorma-auto ja moottorikelkat) päästöt ja SF6-kaasuvuodot”, hiilijalanjälkilaskennan tehnyt ympäristösuunnittelija Mia Hirvi kertoo.

Vuonna 2021 siirryttiin ostamaan alkuperätodennettua vihreää sähköä, jonka ansiosta hiilijalanjälkeä (Scope 2) pienennettiin 3172 t CO2e vuodesta 2020. Vastaavasti Scope 1 pienentyi kolmannekseen edellisvuodesta ollen 719 t CO2e.

Kuva. Inergian kasvihuonekaasupäästöjen lähteet vuosina 2018–2021

 

Kaukolämmön hiilijalanjälki pieneni odotettua enemmän

Inergia Lämpö Oy:n tuotannossa lisättiin biomassan käyttöä, jolla saatiin vähennettyä turpeen ja öljyn kulutusta. Itse asiassa vuonna 2021 kaukolämpöä tuotettiin täysin ilman turvetta.

Sähkön päästöt nolla

Kaikki konsernin sähkö vaihdettiin 100 %:sti uusiutuvilla tuotetuksi. Käytetty sähkö tehtiin sekä vesi- että biovoimalla. Sähköverkkotoiminnassa hiilidioksidipäästöjä syntyy kuitenkin vielä kulkuneuvojen ja varavoimakoneen käytöstä.

Lietettä käsiteltiin jätevedenpuhdistamoilla ennustettua enemmän

Parin vuoden koronatauon jäljiltä vilkastunut talvimatkailu ja pääosin kotimaisten matkailijoiden lisääntynyt kesämatkailu näkyi myös jätevedenpuhdistamoilla lisääntyneenä lietteen määränä. ”Vaikka lietteen määrä kasvoi, jätevedenpuhdistamoidemme kapasiteetit on mitoitettu tätä reilusti suuremmalle määrälle”, Mia muistuttaa.

Inarin Lapin Vesi Oy oli mukana LapinBio -hankkeessa (https://www.inergia.fi/uusiutuvaa-energiaa-ja-kiertotaloutta-lappiin-lapin-bio-hanke-valmistui/) yhdessä neljän muun lappilaisen vesihuoltolaitoksen kanssa, jossa selvitettiin biokaasulaitoksen perustamista Sodankylään. Biokaasulaitoksen toteutuessa jätevesiliete käsiteltäisiinkin kompostoinnin sijaan biokaasuksi. ”Tutkimusten mukaan lietteen käsittely biokaasutuotannon mädätysprosessilla tuottaa aumakompostointia vähemmän kasvihuonekaasuja”, Mia kertoo.

 

Mikä ihmeen CO2e?

Hiilidioksidiekvivalentti on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Ilmastovaikutuksella tarkoitetaan tässä kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua globaalia ilmastopakotetta eli ilmastoa lämmittävää vaikutusta (Wikipedia).

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This