Inarin kunnan pinta-alasta (17334km2) 72,2 % (10948km2) on erilaisia suojelualueita. Kaukolämmössä käytetty energiahake on kestävästi tuotettua ja sen alkuperä on hyvin jäljitettävissä. Inergia Lämpö Oy hankkii kaiken kaukolämpöön käytettävän energiapuun suojelualueiden ulkopuolisilta alueilta. Hankittavan puun tulee täyttää PEFC-sertifioinnin kriteerit. Energiapuuksi kerätään metsistä puunjalostukseen kelpaamattomat rungon osat, jotka myöhemmin haketetaan lämmön tuotannon hyötysuhteen nostamiseksi.  Tällä hetkellä pääosa energiahakkeesta on lähtöisin lähialueiden yksityismetsistä.

Inergia Oy ja Metsänhoitoyhdistys Ylä-Lappi järjestivät maanantaina 2.11.2020 maastoretken, jonka tarkoituksena oli tutustua Inergia Lämpö Oy:n paikallisen metsäenergian tuotantoketjuun ja energiapuun tuottamiseen osana yksityismetsien metsänhoito- ja hakkuutoimintaa.

Tapahtuman tervetulosanat lausuivat koollekutsujat, Inergia Oy:n toimitusjohtaja Tommi Koskinen sekä MHY Ylä-Lapin toiminnanjohtaja Annakaisa Heikkonen. Tämän jälkeen siirryttiin tutustumaan kahteen maastoretken kohteeseen.

Ensimmäisessä kohteessa oli suoritettu suurten siemenpuiden poisto taimikon päältä. Siemenpuiden suoritettua tehtävänsä ja taimikon kasvettua siemenpuut korjataan. Korjuuyrittäjän mukaan tällaisessa aiemmin harvennetussa kohteessa hyödynnetään vanhaa monitoimikoneen (moto) uraa mahdollisimman tarkasti. Puiden oksat ja latvustot jätetään ravinnoksi uudelle kasvulle. Kohteesta korjatut mäntytukit toimitettiin Kemijärvelle sahalle. Energiapuu* ja hakkuutähteet toimitettiin Inergia Lämpö Oy:n Ivalon varikolle käytettäväksi myöhemmin energiahakkeena lähilämmönlähteeksi. Lyhemmän kuljetuksen ansiosta hiilijalanjälki energiapuun osalta on pienempi kuin tukin. Metsänomistajan mukaan energiapuun myyntiin paikalliselle ostajalle vaikutti myös hinta.

Toisessa kohteessa uudistuskypsässä metsässä oli suoritettu jatkuvan kasvatuksen hakkuu. Tällaisessa pienaukkohakkuussa aukon maksimikoko on 0,3 hehtaaria (3000m2) ja aukkoihin jätetään yksittäisiä siemenpuita tuottamaan uusia taimia.

Molemmissa kohteissa puunkorjuussa oli huomioitu alueen erityispiirteet jättämällä reilu suoja-alue niiden ympärille. Vastuullisella metsänhoidolla voidaan turvata toiminnan jatkuvuus sekä toimintavarmuus, jotka ovat Inergian kannalta tärkeitä. Tällä hetkellä Inergia Lämpö Oy:n tuotannosta 97% on uusiutuvilla biopolttoaineilla tuotettua kaukolämpöä. Tämä lukema on erittäin korkea, sillä uusiutuvilla biopolttoaineilla tuotetaan valtakunnallisesti 49%:a kaukolämmöstä (Motiva v.2018).

Kaikki paksu puu ei ole tukkipuuta

*Korjuuyrittäjä täsmensi, että puun laadun määrittämiseen liittyy monia tekijöitä. Puusta arvioidaan reilut parikymmentä seikkaa, joilla määritellään kunkin puun laatu. On huomioitava, että esimerkiksi mäntytukissa ei sallita mutkia, monivääryyttä, lahoa, lahoa oksaa, poikaoksaa, suuria oksakyhmyjä ja oksaryhmiä, tyvilaajentumaa, rengashalkeamaa, lylyä, vesisiloa, sinivikaa, toukanreikiä, tervasrosoa, nokea eikä vieraita esineitä. Edellä mainittujen lisäksi tukkipuulle on määritelty pienin ja suurin läpimitta, suurin mahdollinen oksan paksuus, suurin lenkous ja koroa sallitaan latvalieriön ulkopuolella enintään 90 cm:n matkalla. Koron on oltava lahoton. Kahta maksimivikaa ei sallita.

Pin It on Pinterest

Share This